Crafting Happiness

Crafting Happiness is a new international network bringing together creative practitioners in Scotland and Thailand to highlight the role of craft and making for health and wellbeing. Collaborators Ratchanok Ketboonruang and Carol Sinclair invited contributors from both countries to connect, share and inspire one another and we tell their stories here. It is a project selected for support by British Council Thailand under the program Connections Through Culture (CTC) 2021.

Crafting Happiness คือเครือข่ายใหม่ที่รวบรวมผู้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ในประเทศสกอตแลนด์และประเทศไทยเพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทของงานฝีมือและการสร้างสรรค์งานเพื่อสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข  โดยการร่วมงานของ  รัชนก เกตุบุญเรือง และ แครอล ซินแคลร์ เชิญผู้มีส่วนร่วมจากทั้งสองประเทศมาเชื่อมโยง แบ่งปัน และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน และเราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาในเพจนี้ Crafting Happiness เป็นโครงการที่คัดสรรโดยบริติช เคานซิล ประเทศไทย ภายใต้โครงการ Connections Through Culture (CTC) 2021

Crafting Happiness is a network of 20 makers that use craft to achieve wellbeing for a wide range of participants. Ten makers are based in Thailand and ten in Scotland. Each network participant has been able to share their experience of using craft and making toward wellbeing over a series of three Zoom meetings with live translation.

Crafting Happiness คือเครือข่ายของผู้ทำงานคร้าท์ฟ ที่ใช้ความชำนาญเฉพาะของตนเอง ในการออกแบบกระบวนการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย  ในครั้งนี้เราเริ่มต้นจากผู้เข้าร่วมสิบรายอยู่ในประเทศไทยและอีกสิบรายอยู่ในประเทศสกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมเครือข่ายแต่ละคนสามารถแบ่งปันประสบการณ์การใช้งานฝีมือกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการประชุม Zoom ต่อเนื่องสามครั้งพร้อมการแปลสด

Sharing experiences, the commonalities between makers was remarkable. Themes began to develop where there was overlap: the environment and climate change, using natural materials, working outside in the natural world, a spiritual element to the work, and how the work was grounded in culture.

การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมในโครงการนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมาก หัวข้อสนทนาเริ่มต้นในขณะที่มีความซ้อนทับในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้วัสดุจากธรรมชาติ การออกไปทำงานในพื้นที่ธรรมชาติ  การใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณในการทำงาน ตลอดจนสัมพันธภาพกับวัฒนธรรม

All the participants found sharing and learning about each other’s practices to be inspiring. Crafting Happiness has been funded by the British Council and Applied Arts Scotland will be seeking funding for the next chapter of this international collaborative project on crafts role in wellbeing and happiness-making.

ผู้เข้าร่วมทุกคนพบว่าการแบ่งปันและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ Crafting Happiness เริ่มต้นได้ด้วยทุนสนับสนุนจาก British Council และ Applied Arts Scotland จะหาเงินทุนสำหรับก้าวต่อไปของโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ เกี่ยวกับบทบาทของงานฝีมือในการสร้างสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุข

Learn more about some of the participants and their best “Happiness” experiences through craft and the benefits of craft and making for health and wellbeing.

มารู้จักประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมบางส่วน และ “ความสุข” ล้ำค่าของพวกเขาที่ได้รับจากการทำงานฝีมือและประโยชน์ของงานฝีมือที่มีส่วนในการสร้างสุขภาวะที่ดี

Crafting Happiness Network

Carol Sinclair (Scotland), Mew Pornpimon Mingmitmee (Thailand) and Ting Chu (Thailand).

Read More

Elisabeth Viguie Culshaw (Scotland), Atom Wichinun Singnoi (Thailand) and Lar MacGregor (Scotland).

Read More

Sumanatsya Voharn (Thailand), Sarawut Roopin (Thailand) and Carrie Fertig (Scotland).

Read More

Lorna Brown (Scotland), Siriwan Mekwichaiwong (Thailand) and Jeni Reid (Scotland).

Read More